Klauzula informacyjna:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest ICP Sp. z o.o. (dalej „ICP”) z siedzibą i adresem przy ul. Wiktorskiej 63, 02-587 Warszawa

Od kogo ICP otrzymała Twoje dane?

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie i z źródeł publicznie dostępnych podczas nawiązania współpracy, oraz w związku ze świadczeniem usług.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

ICP przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)  zapewnienia prawidłowości procesu zawierania i realizacji umów z klientami oraz spełnienia warunków formalnych z tym związanych;

b)  zapewnienie odpowiedniej, jakości realizowanych przez ICP usług i innych świadczeń, w tym obsługa reklamacji, call center;

c)  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

d)  organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;

e)  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;

f)  realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym prowadzenie korespondencji z sądami i uprawnionymi organami oraz udzielanie informacji związanych z windykacją należności osób trzecich;

g)  weryfikacja wiarygodności płatniczej klientów oraz zabezpieczenie wekslowe potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą z klientami;

h)  windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

i)  przygotowania projektu umowy i wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy między akceptantem a agentem rozliczeniowym;

j)  statystycznych;

k)  archiwalnym;

l)  zapewnienia rozliczalności.

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez ICP.

ICP jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz wypełnienia ciążącego obowiązku prawnego w korespondencji z sądami i uprawnionymi organami.

ICP przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: wywiązywanie się umów z podmiotami trzecimi tj. dostawcami produktów i usług, obrona przed roszczeniami, marketing produktów ICP, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, weryfikacja wiarygodności płatniczej klientów, odpowiednie zabezpieczenie potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą, konieczność zagwarantowania odpowiedniej, jakości realizowanych przez ICP usług i innych świadczeń, a także usuwania wszelkich nieprawidłowości w odpowiedzi na reklamacje klientów.

Czy musisz podać ICP swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie podatkowym i rachunkowym, natomiast ICP wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, telefon służbowy i prywatny, adres e-mail służbowy i prywatny, adres prywatny, numer PESEL, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego. Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli zawrzeć i wykonywać umowy z Tobą. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec ICP w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ICP możesz żądać od ICP: dostępu do danych, ich sprostowania, (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ICP; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), ograniczenia przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający ICP sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne ICP, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

Możesz wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ICP do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację.

Komu ICP udostępnia Twoje dane osobowe?

ICP udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom trzecim współpracującym z ICP, takim jak:

a)  przedsiębiorstwom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

b)  podmiotom wykonujące usługi na rzecz ICP, w szczególności z obszaru obsługi IT;

c)  kancelariom prawnym, którym ICP zleci np. prowadzenie postępowania;

d)  dostawcom produktów oferowanych przez ICP;

e)  Biurom Informacji Gospodarczej.

Jak długo ICP przechowuje Twoje dane osobowe?

ICP przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bez ograniczenia czasowego. Ponadto, ICP przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

ICP przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

ICP przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych bez ograniczenia czasowego.

Czy ICP profiluje Twoje dane osobowe?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest, jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, wszczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez ICP.

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z ICP przy wykorzystaniu danych kontaktowych: ICP Polska Sp. z o.o., ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, Tel.: (22) 337 86 07, Fax.: (22) 337 89 63, mail: rodo@icp-polska.pl